Đào tạo giảng viên-Nội dung

Mục tiêu khóa học Đặc sắc Nội dung Thông tin báo danh Đề thi mẫu

※ 「Kì thi chứng nhận năng lực giảng dạy Tiếng Hoa」 của Bộ giáo dục qui định 5 môn bao gồm「quốc ngữ」、「Ngôn ngữ học tiếng Hoa」、「Giảng dạy tiếng Hoa」、「Văn hóa và Xã hội người Hoa」、「Biểu đạt khẩu ngữ tiếng Hoa」